RSS

Tag Archives: Hưng Yên

Tên gọi Hưng Yên qua các thời kỳ lịch sử

I. Thời Hùng Vương (2879 TCN – 258 TCN)

Nước ta chia làm 15 bộ. Vùng Hưng Yên thuộc bộ Giao Chỉ.

II. Thời kỳ phong kiến phương Bắc đô hộ (207 TCN – 939 SCN)

Nhà Tần (214 TCN – 204 TCN): Trong nước chia làm 2 quận. Vùng Hưng Yên thuộc Tượng quận.
Nhà Triệu (207 TCN – 111 TCN): Trong nước chia làm 2 quận. Vùng Hưng Yên thuộc quận Giao Chỉ.
Thời Đông Hán (111 trước CN – 39 sau CN): Nước ta chia làm 9 quận. Vùng Hưng Yên thuộc quận Giao Chỉ.
Thời thuộc Đông Ngô (226 – 265): Nhà Ngô tách đất Giao Châu làm Quảng Châu và Giao Châu. Vùng Hưng Yên thuộc quận Giao Châu.
Thời thuộc Tùy, Đường (603 – 939): Nhà Tùy chia đất Giao Châu thành 3 quận. Vùng Hưng Yên thuộc quận Giao Chỉ. Nhà Đường, năm 679 chia đất Giao Châu thành 12 châu, 59 huyện và gọi nước ta là An Nam đô hộ phủ. Vùng Hưng Yên thuộc huyện Vũ Bình, châu Giao Châu. Read the rest of this entry »

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 7, 2010 in Du lịch

 

Tags: ,

Điểm du lịch ở Hưng Yên

Đền Ghềnh
Địa điểm: Thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm Hưng Yên Việt Nam
Thời gian cụ thể: 05-16 tháng 03 Âm lịch
Đặc điểm: Tế lễ, rước lớn.
Đối tượng suy tôn: Hoàng thái hậu Ỷ Lan (vợ vua Lý Thánh Tông, mẹ vua Lý Nhân Tông), có công lớn chỉnh đốn triều đình, trị vì đất nước trong lúc vua thân chinh đánh giặc. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on June 7, 2010 in Du lịch

 

Tags: ,